Aigiri Nandini Lyrics in English | Mahishasura Mardini Stotram

Aigiri Nandini Lyrics in English | Mahishasura Mardini Stotram Mahishasura Mardini is an incarnation of Goddess Durga who took this form to kill the

Aigiri Nandini Nandita Medini' is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasura Mardini is an incarnation of Goddess Durga who took this form to kill the demon Mahishasura. 'Aigiri Nandini' is addressed to Goddess Mahishasura Mardini. Mahishasura Mardini is the fierce form of Goddess Durga, where she is depicted with 10 arms, riding on a lion and carrying arms.

Aigiri Nandini ( Mahishasura Mardini ) Stotram Credits

Stotram             Aigiri Nandini ( Mahishasura Mardini )

Singer               Rajalakshmee Sanjay

Lyrics               Adi Sankaracharya

Music               Sanjay Chandrasekhar

Aigiri Nandini Lyrics in English | Mahishasura Mardini Stotram

Ayi giri nandini nandhitha medhini

Viswa vinodhini nandanuthe

Girivara vindhya sirodhi nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu nuthe.


Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini

Bhoori kudumbini bhoori kruthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Suravara varshini durdara darshini

Durmukhamarshani harsha rathe

Tribhuvana poshini Sankara thoshini

Kilbisisha moshini ghosha rathe

Danuja niroshini Dithisutha roshini

Durmatha soshini Sindhu suthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Ayi Jagadambha Madambha Kadambha

Vana priya vasini Hasarathe

Shikhari siromani thunga Himalaya

Srunga nijalaya madhyagathe

Madhu Madure Mdhukaitabha banjini

Kaitabha banjini rasa rathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha shunda Gajathipathe

Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda

Paraakrama shunda mrugathipathe

Nija bhuja danda nipaathitha khanda

Vipaathitha munda bhatathipathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Ayi rana durmathaShathru vadhothitha

Durdhara nirjjara shakthi bruthe

Chathura vicharadureena maha shiva

Duthatkrutha pramadhipathe

Duritha Dureeha dhurasaya durmathi

Dhanava dhutha kruithaanthamathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Ayi saranagatha vairi vadhuvara

Veera varaa bhaya dhayakare

Tribhuvana masthaka soola virodhi

Sirodhi krithamala shoolakare

Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha

Dhoomra vilochana Dhoomra sathe

Samara vishoshitha sonitha bheeja

Samudhbhava sonitha bheejalathe

Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava

Tarpitha bhootha pisacha rathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Dhanu ranushanga rana kshana sanga

Parisphuradanga natath katake

Kanaka pishanga brushathka nishanga

Rasadbhata shrunga hatavatuke

Kritha chaturanga bala kshithirangakadath

Bahuranga ratadhpatuke

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate

Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare

Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramyaka Pardini Shaila Suthe

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda

Parastuti tatpara vishvanute

Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura

Sinjitha mohitha bhootha pathe

Nadintha nataartha nadi nada nayaka

Naditha natya sugaanarathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Ayi sumana sumana

Sumana sumanohara kanthiyuthe

Sritha rajani rajani rajani

Rajaneekaravakthra vruthe

Sunayana vibhramarabhrama

Bhramarabrahmaradhipadhe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Sahitha maha hava mallama hallika

Mallitharallaka mallarathe

Virachithavallika pallika mallika billika

Bhillika varga Vruthe

Sithakruthapulli samulla sitharuna

Thallaja pallava sallalithe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe....


Avirala ganda kalatha mada medura

Matha matanga rajapathe

Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi

Roopa payonidhi raja suthe

Ayi suda thijjana lalasa manasa

Mohana manmatha raja suthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe...


Kamala dalaamala komala kanthi

Kala kalithaamala bala lathe

Sakala vilasa Kala nilayakrama

Keli chalathkala hamsa kule

Alikula sankula kuvalaya mandala

Mauli miladh bhakulalikule

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe...


Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha kokila manjumathe

Militha pulinda manohara kunchitha

Ranchitha shaila nikunjakathe

Nija guna bhootha maha sabari gana

Sathguna sambrutha kelithale

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe...


Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskrutha Chandra ruche

Pranatha suraasura mouli mani sphura

Damsula sannka Chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe...


Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha sutha tharaka sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha Samadhi samana Samadhi

Samadhi Samadhi sujatharathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe...


Padakamalam karuna nilaye varivasyathi

yo anudhinam sa shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya

Sa katham na bhaveth

Thava padameva param ithi

Anusheelayatho mama kim na shive

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaaninivasi shivam

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe.


Thava Vimalendu kulam vadnedumalam

Sakalayananu kulayathe

Kimu puruhootha pureendu mukhi

Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe

Mama thu matham shivanama dhane

Bhavathi krupaya kimu na kriyathe

Jaya Jaya hey Mahishasura mardini Ramya kapardini shaila Suthe.


Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva

Thvaya bhavthavyam ume

Ayi jagatho janani kripayaa asi

thatha anumithasi rathe

Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha

durutha pamapakarute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe...


Post a Comment

© Todaytimesindia.com. All rights reserved. Distributed by Pixabin